PFRON_wersja_uzupelniajaca_RBG

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Fundacja Pociechom zaprasza do udziału w projekcie:

"Świat dostępny dla wszystkich - rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością"

Każda z form rehabilitacji, świadczona przez naszą Fundację, może być bezpłatna. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansowuje nasz projekt:

Świat dostępny dla wszystkich – rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością„, realizowany w okresie 01.01.2021 – 31.03.2024.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością.

Warunkiem udziału w projekcie jest spełnienie kilku kryteriów:
– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
– zamieszkanie w województwie mazowieckim
– wiek poniżej 18 lat.

Zasady rekrutacji:
1. Informacje o rozpoczęciu rekrutacji są zamieszczane na Facebooku, na stronie internetowej Fundacji, na tablicy ogłoszeniowej Fundacji oraz w szkołach integracyjnych i specjalnych.
2. O przyjęciu do projektu decyduje wiek dziecka, miejsce zamieszkania oraz kolejność zgłoszeń.
3. Rejestracja uczestników dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego w biurze Fundacji lub za pośrednictwem strony internetowej.
4. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i dokumentów rekrutacyjnych oraz przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2022 zgodnie z poniższym harmonogramem realizujemy pierwszy rok projektu:
• Styczeń 2021 – luty 2021 – powołanie i rozpoczęcie prac zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu, przydział zadań i funkcji
• Styczeń 2021 – wrzesień 2021 – rekrutacja beneficjentów projektu
• Styczeń 2021 – marzec 2022 – prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych
• Styczeń 2021 – marzec 2022 – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i materiałów edukacyjno – terapeutycznych
• Styczeń 2021 – marzec 2021 – adaptacja lokalu.

Kompleksowe działania terapeutyczne w ramach projektu oparte są na prowadzeniu niżej wymienionych form terapii:
1. Psychoedukacja
2. Terapia psychologiczna
3. Trening poznawczo-behawioralny
4. Trening Umiejętności Społecznych
5. Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych
6. Terapia logopedyczna
7. Trening Komunikacji Funkcjonalnej/Trening komunikacji alternatywnej.

Wszystkie te formy rehabilitacji zostały dokładnie przeanalizowane i optymalnie dobrane pod kątem efektywności i przydatności. Wzajemnie korelują one ze sobą i się uzupełniają. Badania dotyczące skuteczności oddziaływań terapeutycznych wskazują, że właśnie terapia indywidualna, a w szczególności terapia behawioralna i psychologiczna, są najskuteczniejszymi metodami pracy z osobami z niepełnosprawnością, a zajęcia logopedyczne stanowią podstawę kształtowania kompetencji społecznych.

Psychoedukacja

Zajęcia psychoedukacyjne to połączenie zdobyczy nauk takich jak: psychologia i pedagogika. Efektem, który można uzyskać dzięki terapii są: poprawa funkcji motorycznych, rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, rozwój funkcji poznawczych. Zajęcia stymulują rozwój dziecka w poszczególnych sferach, niwelują deficyty, wspierają rozwój edukacyjny dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

Poszerza repertuar właściwych zachowań społecznych, niweluje deficyty społeczne i poznawcze, uczy rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne. W trakcie zajęć dzieci uczą się minimalizowania napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz spędzania czasu z kolegami. Punktem wyjścia treningu jest analiza trudności, jakie ma dziecko w kontaktach interpersonalnych, i określenie, które z nich zaburzają jego społeczne przystosowanie oraz skuteczna pomoc w niwelowaniu tych barier.

Trening poznawczo-behawioralny

Pomaga ustrukturyzować zachowania dziecka i rozwija kompetencje społeczne. Trening poprawia umiejętności komunikacyjne oraz koryguje zachowania utrudniające funkcjonowanie dziecka w środowisku. Terapeuta zapewnia odpowiednie warunki (wsparcie, akceptacja, zachęta) do rozwoju relacji interpersonalnej oraz systematycznego gromadzenia doświadczeń prowadzących do pozytywnych zmian w zachowaniu. Dziecko w procesie uczy się nowych strategii rozwiązywania problemów, kształtuje postawę empatii, pozwala lepiej rozpoznawać i radzić sobie z gniewem oraz trenuje umiejętności komunikacyjne.

Terapia psychologiczna

Wspomaga rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych, funkcji poznawczych oraz percepcyjnych, kształtuje poczucie własnej wartości. Celem terapii jest wdrożenie dziecka do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego. Zajęcia psychologiczne są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji dzieci, zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Terapia ta wspiera rozpoznawanie oraz akceptację własnych przeżyć i emocji u dziecka.

Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych

Celem tej terapii jest rozwój umiejętności samoobsługowych, zniwelowanie zachowań trudnych i zakłócających oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Terapeuta opracowuje indywidualny program treningu, określając poziom kompetencji wyjściowych i cele, do których będzie dążyć we wsparciu rozwoju dziecka. Po odpowiednim poznaniu sposobu funkcjonowania dziecka i przygotowaniu go do pracy na zajęciach indywidualnych dziecko może płynnie przejść do grupowych zajęć TUS gdzie wśród innych uczestników będzie mogło nabywać określone umiejętności społeczne.

 

Terapia Logopedyczna

Terapia ta obejmuje wszystkie działania zmierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, czyli nadawania mowy, przetwarzania języka, emisji głosu. Dzięki wsparciu logopedy dziecko może doskonalić mowę werbalną, zmniejszyć wady artykulacyjne, poszerzyć słownictwo bierne i czynne oraz usprawnić motorykę narządów mowy. Jest to szczególnie istotne, ze względu na fakt, iż umiejętność porozumiewania się jest podstawą zdobywania wiedzy w szkole i w życiu.

Trening Komunikacji Funkcjonalnej/Trening Komunikacji Alternatywnej

W sytuacji niemożności komunikacji werbalnej, specjalista wdraża komunikację alternatywną. Metoda ta polega na nauce rekompensowania braku mowy czynnej mową zastępczą w postaci symboli, znaków, bitów lub obrazków. Zaburzenia komunikacji językowej znacznie utrudniają możliwość realizacji potrzeb dziecka, co w konsekwencji prowadzi do stanu frustracji i może być przyczyną zachowań trudnych, wówczas z pomocą przychodzi Trening Komunikacji Funkcjonalnej.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wiek do 18 lat

Zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

Miejsce realizacji projektu:

Klub Młodzieżowy Podkowa,

ul. Konopacka 20/45, Warszawa

ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO DO PROJEKTU

W odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły.

    REJESTRACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

    Całkowita wartość projektu: 424 783,99 PLN
    Kwota dofinansowana przez PFRON: 400 350,00 PLN