Fundacja Pociechom zaprasza do udziału w projekcie:

"Świat dostępny dla wszystkich - rozwój kompetencji społecznych i funkcji poznawczych u osób z niepełnosprawnością"

Każde dziecko zakwalifikowane do projektu może skorzystać z kilku form terapii i systematycznie uczęszczać na zajęcia terapeutyczne przez rok z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Psychoedukacja

Zajęcia psychoedukacyjne to połączenie zdobyczy nauk takich jak: psychologia i pedagogika. Efektem, który można uzyskać dzięki terapii są: poprawa funkcji motorycznych, rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej, rozwój funkcji poznawczych. Zajęcia stymulują rozwój dziecka w poszczególnych sferach, niwelują deficyty, wspierają rozwój edukacyjny dziecka.

Trening Umiejętności Społecznych

Poszerza repertuar właściwych zachowań społecznych, niweluje deficyty społeczne i poznawcze, uczy rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne. W trakcie zajęć dzieci uczą się minimalizowania napięcia, które pojawia się w różnorodnych sytuacjach społecznych, budowania pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej oraz spędzania czasu z kolegami. Punktem wyjścia treningu jest analiza trudności, jakie ma dziecko w kontaktach interpersonalnych, i określenie, które z nich zaburzają jego społeczne przystosowanie oraz skuteczna pomoc w niwelowaniu tych barier.

Trening poznawczo-behawioralny

Pomaga ustrukturyzować zachowania dziecka i rozwija kompetencje społeczne. Trening poprawia umiejętności komunikacyjne oraz koryguje zachowania utrudniające funkcjonowanie dziecka w środowisku. Terapeuta zapewnia odpowiednie warunki (wsparcie, akceptacja, zachęta) do rozwoju relacji interpersonalnej oraz systematycznego gromadzenia doświadczeń prowadzących do pozytywnych zmian w zachowaniu. Dziecko w procesie uczy się nowych strategii rozwiązywania problemów, kształtuje postawę empatii, pozwala lepiej rozpoznawać i radzić sobie z gniewem oraz trenuje umiejętności komunikacyjne.

Terapia psychologiczna

Wspomaga rozwój kompetencji społecznych, komunikacyjnych, funkcji poznawczych oraz percepcyjnych, kształtuje poczucie własnej wartości. Celem terapii jest wdrożenie dziecka do takich umiejętności, które pomogą mu sprawnie funkcjonować w każdej sytuacji dnia codziennego. Zajęcia psychologiczne są okazją do wnikliwego rozpoznania zainteresowań, upodobań, preferencji dzieci, zdefiniowania ich atutów i umiejętności, dzięki którym mogą odnosić sukcesy. Terapia ta wspiera rozpoznawanie oraz akceptację własnych przeżyć i emocji u dziecka.

Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych

Celem tej terapii jest rozwój umiejętności samoobsługowych, zniwelowanie zachowań trudnych i zakłócających oraz rozwój kompetencji komunikacyjnych. Terapeuta opracowuje indywidualny program treningu, określając poziom kompetencji wyjściowych i cele, do których będzie dążyć we wsparciu rozwoju dziecka. Po odpowiednim poznaniu sposobu funkcjonowania dziecka i przygotowaniu go do pracy na zajęciach indywidualnych dziecko może płynnie przejść do grupowych zajęć TUS gdzie wśród innych uczestników będzie mogło nabywać określone umiejętności społeczne.

 

Terapia Logopedyczna

Terapia ta obejmuje wszystkie działania zmierzające do usunięcia wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się, czyli nadawania mowy, przetwarzania języka, emisji głosu. Dzięki wsparciu logopedy dziecko może doskonalić mowę werbalną, zmniejszyć wady artykulacyjne, poszerzyć słownictwo bierne i czynne oraz usprawnić motorykę narządów mowy. Jest to szczególnie istotne, ze względu na fakt, iż umiejętność porozumiewania się jest podstawą zdobywania wiedzy w szkole i w życiu.

Trening Komunikacji Funkcjonalnej/Trening Komunikacji Alternatywnej

W sytuacji niemożności komunikacji werbalnej, specjalista wdraża komunikację alternatywną. Metoda ta polega na nauce rekompensowania braku mowy czynnej mową zastępczą w postaci symboli, znaków, bitów lub obrazków. Zaburzenia komunikacji językowej znacznie utrudniają możliwość realizacji potrzeb dziecka, co w konsekwencji prowadzi do stanu frustracji i może być przyczyną zachowań trudnych, wówczas z pomocą przychodzi Trening Komunikacji Funkcjonalnej.

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wiek do 18 lat

Zamieszkanie na terenie woj. mazowieckiego

PFRON_wersja_uzupelniajaca_RBG

Projekt jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Miejsce realizacji projektu:

Klub Młodzieżowy Podkowa,

ul. Konopacka 20/45, Warszawa

ZAREJESTRUJ SWOJE DZIECKO DO PROJEKTU

W odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą, aby uzgodnić szczegóły.

    REJESTRACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE